กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การทำขนมไทยเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 46,535 38,700 83.16
2
การทำบายศรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 38,700 0
3
การประกอบธุรกิจออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 81,050 0 0.00
4
การผลิตพืชสมุนไพรในชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 92,750 26,700 28.79
5
การผูกผ้าและการจับจีบผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 49,595 119,650 241.25
6
การเลี้ยงโคขุน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 28,535 0 0.00
7
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 43,535 0 0.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม(เพลงกันตรึม)
โครงการปกติ 40,000 39,312 98.28
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับคนในชุมชน
1
การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม(การทำปลาหมักข้าวคั่ว)
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
2
โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต (กลุ่มผู้สูงอายุ)
โครงการปกติ 250,000 215,479 86.19
3
โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย(กลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษ)
โครงการปกติ 250,000 250,000 100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 35,000 35,000 100.00
2
โครงการเปิดบ้านวิชาการ
โครงการปกติ 160,000 159,740 99.84
3
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา (กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม)
โครงการปกติ 40,000 43,890 109.73
4
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา (กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาผู้นำนักศึกษาและศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์)
โครงการปกติ 25,000 23,274 93.10
5
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา (กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
โครงการปกติ 40,000 37,200 93.00
6
โครงการพัฒนาผู้สอนโดยใช้วัตกรรมการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์
โครงการปกติ 110,000 113,467 103.15
7
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
8
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (กิจกรรมศึกษาความต้องการของชุมชน)
โครงการปกติ 1,000 0 0.00
9
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(กิจกรรมการศึกษาปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา)
โครงการปกติ 1,000 0 0.00
10
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(กิจกรรมติดตามผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา)
โครงการปกติ 1,000 1,000 100.00
11
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
12
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(กิจกรรมศึกษาความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา)
โครงการปกติ 1,000 1,000 100.00
13
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา)
โครงการปกติ 6,000 6,000 100.00
14
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 44,900 44,875 99.94
15
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 3,000 4,500 150.00
16
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเครือข่ายหน่วยจัดการศึกษา
โครงการปกติ 25,000 25,000 100.00
17
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)”
โครงการปกติ 18,000 18,000 100.00
18
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียนและการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยโดยใช้โปรแกรม SPSS”
โครงการปกติ 23,000 23,000 100.00
โครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการปกติ 500,000 500,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการปกติ 48,000 48,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พท.วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์และชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์
โครงการปกติ 300,000 183,885 61.30
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้กระบวนการ DACUM (DEVELOPING A CURRICULUM)
โครงการปกติ 129,000 129,000 100.00
2
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 120,000 304,000 253.33
3
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูตลาดชุมชนตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการวิจัย 80,000 80,000 100.00
4
การขยายพันธ์ุพืช
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 12,875 78.03
5
การจัดการขยะชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 16,876 0
6
การจัดดอกไม้ประดิษฐ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 14,068 85.26
7
การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 13,640 82.67
8
การตัดผมชายทรงมาตรฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 10,680 0
9
การทอเสื่อกกลายขิด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
10
การทำแผนหมู่บ้านและชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 79,200 0 0.00
11
การทำลูกประคบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 10,011 75.84
12
การนวดประคบสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,800 15,425 77.90
13
การนวดแผนไทยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,300 9,950 39.33
14
การนวดมือและฝ่าเท้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 42,900 0 0.00
15
การปลูกผักปลอดสารพิษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
16
การแปรรูปอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 82,500 82,675 100.21
17
การเผาถ่านคุณภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,800 0 0.00
18
การวางแผนงานโครงการและการวิเคราะห์งบประมาณ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 52,800 0 0.00
19
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
20
เทคนิคการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
21
เทคนิคการเพาะเห็ดฟาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
22
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 27,245 82.56
23
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 7,740 0
24
ศิลปะการแทงหยวก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,100 0 0.00
25
อาหารไทยภาคกลางประเภทเบ็ดเตล็ด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 8,662 0
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การบัญชี
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,399,500 2,989,219 87.93