กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
4,029,560 274,950 6.82 48
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
2,156,020 469,998 21.80 65
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
2,046,070 162,872 7.96 26
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2,308,610 75,556 3.27 31
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,148,090 474,144 22.07 26
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
2,016,870 394,499 19.56 26
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,656,400 111,098 3.04 48
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
2,456,480 944,900 38.47 48
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,105,040 226,604 10.76 36
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
6,285,800 310,810 4.94 45
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
5,941,740 279,724 4.71 51
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
7,505,950 375,693 5.01 51
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,042,440 97,018 4.75 32
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,247,560 0 0.00 15
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
2,143,620 141,080 6.58 35
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
2,136,230 283,768 13.28 47
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
3,397,480 71,237 2.10 25
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,406,890 64,092 2.66 36
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
6,484,840 248,229 3.83 53
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
2,649,850 26,380 1.00 33
 
รวม
65,165,540 5,032,652 7.72 777