กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการบริโภค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 32,625 32,625 100.00
2
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,550 0 0.00
3
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,400 0 0.00
4
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 25,000 0
5
การทำบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,378 0 0.00
6
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 63,000 0 0.00
7
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 62,600 0
8
การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 28,000 0
9
การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,200 0 0.00
10
การประกอบอาหารคาวหวานเพื่ออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,080 0 0.00
11
การประกอบอาหารคาวหวานเพื่ออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 60,800 0
12
การประกอบอาหารคาวหวานเพื่ออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 30,400 0
13
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 31,500 31,500 100.00
14
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบตองและผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,200 0 0.00
15
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,992 25,992 100.00
16
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 21,605 0
17
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 70,597 0
18
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าและใบตอง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 23,000 0
19
การพัฒนาเว็บไซด์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาเว็บแบบสำเร็จรูป
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,900 17,280 91.43
20
การเสริมสวยทรงผมสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 37,800 0 0.00
21
การเสริมสวยทรงผมสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 34,200 0
22
การอบรมผู้นำศาสนพิธี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,575 13,500 68.97
23
การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกงจากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,100 0 0.00
24
งานซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 31,500 31,500 100.00
25
เบเกอรี่และขนมอบเพื่ออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,200 0 0.00
26
เบเกอรี่และขนมอบเพื่ออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 22,800 0
27
เบเกอรี่และขนมอบเพื่ออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
28
เบเกอรี่และขนมอบเพื่ออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 22,800 0
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น)
โครงการปกติ 90,000 90,000 100.00
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับคนในชุมชน
1
โครงการพัฒนารูปแบบการประกอบอาชีพสำหรับคนในชุมชนผู้มีรายได้น้อยจังหวัดมุกดาหาร (อาชีพชุมชนยุค 4.0)
โครงการปกติ 700,000 652,500 93.21
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการประเมินผลลัพธ์ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
2
โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาตามคุณธรรม อัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โครงการปกติ 53,400 53,400 100.00
3
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โครงการปกติ 138,500 138,500 100.00
4
โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โครงการปกติ 265,000 265,000 100.00
5
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
6
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
โครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1
โครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร (ชุมชนท่องเที่ยวยุค 4.0)
โครงการปกติ 500,000 500,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดมุกดาหาร
โครงการปกติ 124,800 124,800 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดศาสตร์พระราชา
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การจัดการความรู้การใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น กรณีศึกษา ชุมชนบ้านบุ่ง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
โครงการวิจัย 40,000 40,000 100.00
2
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่า : กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาโป อ.เมือง จ. มุกดาหาร
โครงการวิจัย 40,000 40,000 100.00
3
การจัดทำบัญชีชุมชนเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 0 0.00
4
การถักเปลจากเศษผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 12,000 100.00
5
การทำขนมเบเกอรี่ (เค้กกล้วยหอม,ปุ้ยฝ้่ายกล้วยหอม)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 25,830 0
6
การทำขนมเบเกอรี่ (เค้กกล้วยหอม,ปุ้ยฝ้่ายกล้วยหอม)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 25,830 0
7
การทำขนมอบเบเกอรี่ (ขนมเปี๊ยและโดนัท)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
8
การบริหารจัดการหมู่บ้านโฮมสเตย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,800 0 0.00
9
การแปรรูปสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 26,840 101.67
10
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ (การทำดอกไม้จันทน์)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 17,400 0
11
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ (การทำน้ำยาอเนกประสงค์)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 19,620 0
12
การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 24,000 0
13
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองอนุรักษ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
14
ขนมไทยใบตอง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
15
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
16
เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
17
นักการตลาดชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 28,160 106.67
18
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 27,000 0 0.00
19
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 27,000 0
20
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโฮมสเตรย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 15,360 0
21
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
22
หมอพราหมณ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 0 0.00
23
อาหารว่างประเภทน้ำ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
24
อาหารว่างประเภทนึ่ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
25
อาหารว่างประเภทนึ่ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
26
อาหารว่างประเภทนึ่ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 27,900 0
27
อาหารว่างประเภทนึ่ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 27,900 0
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
อนุปริญญา 0 0 0
3
การบัญชี
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
5
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
6
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,957,300 3,060,239 103.48