กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 70,700 94,465 133.61
2
การนวดแผนไทยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,440 21,612 96.31
3
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,090 17,276 95.50
4
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 38,592 17,998 46.64
5
การเสริมสวยทรงผมสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 21,240 0
6
ขนมไทยพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,344 0 0.00
7
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 29,300 36,000 122.87
8
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 72,534 67,701 93.34
9
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 16,200 0
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการถอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วเพื่อนำมาพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
2
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
3
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาติพันธุ์ลาวและชาติพันธุ์จีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 93,200 93,200 100.00
โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
1
โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก(วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว)
โครงการปกติ 3,414,000 3,414,000 100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
โครงการปกติ 75,200 75,200 100.00
2
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมขน
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
3
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ปี 2562
โครงการปกติ 120,000 120,000 100.00
4
โครงการนิเทศการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 0 6,030 0
5
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
6
โครงการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและเครือข่ายการเรียนรู้
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
7
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
8
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 0 15,984 0
9
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 75,000 75,000 100.00
10
โครงการพัฒนาสื่อและเอกสารประกอบการสอน
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 124,800 124,800 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1
โครงการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
โครงการปกติ 95,300 95,300 100.00
2
โครงการ ศิลาจารึกศึกษา ณ สระแก้ว : ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
โครงการปกติ 95,300 95,300 100.00
3
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสสารพันวิถีที่สระแก้ว
โครงการปกติ 95,300 95,300 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 2,100,000 2,847,279 135.58
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพชุมชน
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
2
การพัฒนาหัตถกรรมชุมชนคนรักษ์แฝก
โครงการวิจัย 80,000 80,000 100.00
3
ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 2,070 0
4
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 1,470 0
5
การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 4,640 0
6
การถนอมอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,900 6,240 33.02
7
การทำขนมชั้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 3,300 2,642 80.06
8
การทำน้ำยาล้างจาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 2,370 0
9
การทำผ้ามัดย้อม (สีธรรมชาติ)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 2,340 0
10
การทำผ้ามัดย้อม (สีธรรมชาติ/สีเคมี)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 4,032 0
11
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 16,800 0
12
การทำสบู่เซรั่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 4,140 0
13
การแปรรูปงานหัตถกรรมจักรสานจากหญ้าแฝก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,000 0 0.00
14
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 44,000 16,373 37.21
15
การแปรรูปเห็ด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,800 0 0.00
16
การผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 27,000 16,436 60.87
17
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,500 15,800 85.41
18
การสานตะกร้าจากเชือกสังเคราะห์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 16,800 0
19
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 0 0.00
20
ขนมไทยในพิธีมงคล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 29,700 7,610 25.62
21
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,500 0 0.00
22
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,150 0 0.00
รวม 7,112,950 7,799,648 109.65