กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 36,575 36,575 100.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 49,875 49,875 100.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 57,000 57,000 100.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 129,675 129,675 100.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 48,600 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 63,000 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 68,400 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 149,400 0 0.00
ค่าจัดการเรียนการสอน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 188,650 194,540 103.12
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 257,250 133,750 51.99
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 390,000 390,000 100.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 887,250 887,250 100.00
ค่าหนังสือเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 77,000 96,000 124.68
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 105,000 131,000 124.76
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 120,000 153,000 127.50
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 273,000 346,000 126.74
ค่าอุปกรณ์การเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 17,710 21,970 124.05
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 24,150 23,200 96.07
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 27,600 35,670 129.24
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 62,790 80,090 127.55
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การขยายพันธ์พืช
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 35,000 77.78
2
การจัดการตลาดยุคใหม่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,290 16,290 100.00
3
การจัดการสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 27,000 27,000 100.00
4
การจัดการสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 27,000 0
5
การดูแลผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 32,580 16,290 50.00
6
การทำปลาส้มตัวปลอดสารพิษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,312 18,300 99.93
7
การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 35,476 17,738 50.00
8
การบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 20,250 0
9
การบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,250 20,250 100.00
10
การปลูกหม่อน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 43,440 43,440 100.00
11
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 150,960 0
12
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 86,880 140,880 162.15
13
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 27,000 27,000 100.00
14
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 27,000 0
15
การแปรรูปสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 54,300 18,100 33.33
16
การผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากมันสำประหลังเพื่อใช้ในการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,290 16,290 100.00
17
การผลิตเห็ดเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 40,500 40,500 100.00
18
เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,752 34,752 100.00
19
ช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 54,000 54,000 100.00
20
ช่างเชื่อมประกอบเฟอร์นิเจอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,720 21,720 100.00
21
ช่างตกแต่งรูปภาพด้วยคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,290 16,290 100.00
22
ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 43,440 20,040 46.13
23
ช่างติดตั้งไฟฟ้าในโรงงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,824 19,240 102.21
24
ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 57,600 57,600 100.00
25
ช่างบริการรถจักรยานยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 27,150 72,150 265.75
26
ช่างพ่นสีรถยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 20,625 0
27
ช่างพ่นสีรถยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,625 20,625 100.00
28
ช่างมุงกระเบื้องหลังคา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,376 17,376 100.00
29
ทำนา ๑ ไร่ มีรายได้ ๑ แสน แบบเกษตรอินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,752 17,376 50.00
30
หมอบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 67,500 67,500 100.00
31
หมอบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 67,500 0
32
อาหารเชื่อมและแช่อิ่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 52,128 52,128 100.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม
โครงการปกติ 96,000 96,000 100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การจัดงานโครงการเปิดโลกวิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชนและนวัตกรรมชุมชน
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
2
โครงการ การส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
3
โครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านอาชีพสู่ชุมชน
โครงการปกติ 55,000 54,992 99.99
4
โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยและการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่แบบบูรณาการ
โครงการปกติ 45,000 45,000 100.00
5
โครงการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรอนุปริญญา ปวส./ปวช.และหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 5,750 5,750 100.00
6
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
7
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. และ ปวช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการปกติ 6,500 6,500 100.00
8
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (PRE V-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการปกติ 4,500 4,500 100.00
9
โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 7,500 7,500 100.00
10
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอก
โครงการปกติ 30,000 29,504 98.35
11
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โครงการปกติ 34,820 34,722 99.72
12
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีในเรื่องการเรียนการสอนรูปแบบวิทยาลัยชุมชน ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
โครงการปกติ 18,000 18,000 100.00
13
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการปกติ 18,000 18,000 100.00
14
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส. 2 และ ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการปกติ 8,000 8,000 100.00
15
โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โครงการปกติ 29,000 29,000 100.00
16
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนอุทัยาธานี
โครงการปกติ 70,230 70,230 100.00
17
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ตามรอยศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
18
ประชุมเชิงปฏิบัติการครู - อาจารย์ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์กับองค์ประกอบการเรียนรู้
โครงการปกติ 20,000 19,222 96.11
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยในชุมชน
โครงการปกติ 47,000 47,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
โครงการปกติ 238,250 238,250 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมือง
โครงการปกติ 1,500,000 2,097,000 139.80
2
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรทฤษฎีใหม่” และสวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
โครงการปกติ 200,000 500,000 250.00
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1
QR CODE ลายผ้าทอโบราณ
โครงการปกติ 6,500 6,500 100.00
2
การจัดทำบัญชีของกิจการช่างแม๊กซ่อมรถจักรยานยนต์
โครงการปกติ 4,940 4,880 98.79
3
การจัดทำบัญชีของกิจการวัฒนารีสอร์ท
โครงการปกติ 4,940 4,880 98.79
4
การจัดทำบัญชีของกิจการเสริมสวย แจ๊ค แฮร์ สไตล์
โครงการปกติ 4,940 4,880 98.79
5
การจัดทำบัญชีร้านค้าวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โครงการปกติ 4,940 4,880 98.79
6
การพัฒนารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ( ประเภทรถตลาด )
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
7
การพัฒนาเว็บเพ็จฐานข้อมูลพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
8
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องขัดรองเท้าเอนกประสงค์
โครงการปกติ 12,000 12,000 100.00
9
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องดีดฝ้าย
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
10
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องย่อยกิ่งไม้
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
11
การออกแบบและสร้างเครื่องตีก้อนเห็ดเก่า
โครงการปกติ 25,000 25,000 100.00
12
การออกแบบและสร้างเครื่องรีดผักตบชวา
โครงการปกติ 25,000 25,000 100.00
13
การออกแบบและสร้างตู้อบรมควันกำมะถันผักตบชวา
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
14
เครื่องกวนน้ำยาล้างจาน
โครงการปกติ 19,500 19,500 100.00
15
เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด
โครงการปกติ 18,500 18,500 100.00
16
เครื่องอัดถ่านก้อน
โครงการปกติ 19,000 19,000 100.00
17
โครงการการจัดทำบัญชีของกิจการจำหน่ายผ้าทอพื้นเมืองลายโบราณบ้านห้วยแห้ง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
โครงการปกติ 4,940 4,880 98.79
18
โครงการการพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดฝ้าย
โครงการปกติ 7,000 7,000 100.00
19
โครงการเครื่องผสมอาหาร
โครงการปกติ 15,500 15,500 100.00
20
โครงการเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
โครงการปกติ 5,500 5,500 100.00
21
โครงการเครื่องหั่นซอยใบเตย
โครงการปกติ 15,500 15,500 100.00
22
โครงการพัฒนารถไฟฟ้า ไทยแลนด์ 4.0
โครงการปกติ 45,000 45,000 100.00
23
โครงการสื่อการเรียนการสอนเครื่องยนต์แก๊สโฃลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
24
ตามหาสัตว์เลี้ยง
โครงการปกติ 4,500 4,500 100.00
25
ออกแบบและสร้างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ 31,800 31,800 100.00
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
โครงการปกติ 75,000 75,000 100.00
2
ภูมิปัญญาการย้อมสีด้ายด้วยวัสดุธรรมชาติ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
โครงการวิจัย 80,000 80,000 100.00
3
การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ปีก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 8,500 0
4
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 14,990 0
5
การทำผลิตภัณฑ์สบู่และแชมพูสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,100 9,450 40.91
6
การประกอบการธุรกิจชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,800 18,864 95.27
7
การเปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 40,000 60.61
8
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 44,000 41,600 94.55
9
การผลิตไม้ผลนอกฤดู
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,000 20,000 90.91
10
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 44,000 20,000 45.45
11
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 44,000 42,880 97.45
12
ขนมไทยพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 28,200 85.45
13
ขนมอบเบเกอรี่(เค้ก)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 30,720 93.09
14
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 39,600 36,000 90.91
15
น้ำพริกแห้ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 10,000 90.91
16
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 15,000 90.91
17
ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานทั่วไปในสำนักงาน ๑
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 12,750 77.27
18
อาหารสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 24,576 93.09
หลักสูตร ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
1
การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
3
เทคนิคเครื่องกล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
4
ไฟฟ้า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 7,564,850 8,419,205 111.29