กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การทำผ้าเปอรางิง(วิธีย้อมเย็น)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,160 0 0.00
2
การทำผ้าเปอรางิง(วิธีย้อมร้อน)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,160 0 0.00
3
ขนมอบเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,560 0 0.00
4
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,900 0 0.00
5
ช่างซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องปรับอากาศ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 29,700 0 0.00
6
ธุรกิจแคคตัสออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,160 0 0.00
7
ภาษามลายูถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,200 0 0.00
8
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,600 0 0.00
9
อาหาร-ขนมพื้นเมืองนราธิวาส
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,560 0 0.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการสืบสานผ่านการละเล่นดนตรีพื้นเมืองมลายูอนาซีดกุมปัง
โครงการปกติ 77,000 34,255 44.49
2
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชนอาซูรอสัมพันธ์โรงเรียนชาวนาชุมชนบ้านละหา
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
3
เมาลิดสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
โครงการปกติ 210,900 210,900 100.00
2
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ แบบ Active Learning”
โครงการปกติ 100,000 44,600 44.60
3
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
4
โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการปกติ 80,000 57,100 71.38
5
โครงการประเมินหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
6
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและอาจารย์พิเศษ
โครงการปกติ 100,000 43,868 43.87
7
โครงการศึกษาสภาพปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
8
โครงการส่งเสริมบทบาทนักศึกษากับการประกับคุณภาพสถานศึกษา
โครงการปกติ 30,000 28,098 93.66
9
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 68,100 2,700 3.96
10
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
11
โครงพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการปกติ 40,000 7,600 19.00
12
นิเทศและติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 30,000 10,530 35.10
13
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
โครงการปกติ 0 0 0
14
เสริมสร้างความเข้าใจการฝึกประสบการณ์ หลักสูตรอนุปริญญา ให้กับสถานประกอบการ หน่วยงาน ในจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยแบบทวิภาษา
โครงการปกติ 47,000 36,900 78.51
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน
โครงการปกติ 285,900 72,222 25.26
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการปกติ 300,000 170,270 56.76
โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 250,000 242,885 97.15
2
โครงการติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานศึกษาและพัฒนาชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ
โครงการปกติ 450,000 0 0.00
3
โครงการพัฒนาผู้นำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการปกติ 372,150 272,991 73.36
4
โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ
โครงการปกติ 250,000 239,666 95.87
5
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 260,500 260,500 100.00
โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
1. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการค้าชายแดน
โครงการปกติ 145,500 0 0.00
2
การอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปในสายการผลิต
โครงการปกติ 28,600 28,600 100.00
3
การอบรมหลักสูตรเคลื่อนย้ายและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก (รถขุด)
โครงการปกติ 36,500 0 0.00
4
โครงการ การทอผ้าผืนเมือง จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 258,000 227,506 88.18
5
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การขนส่งสินค้าในชุมชนที่ยั่งยืน
โครงการปกติ 199,500 0 0.00
6
โครงการ อบรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูดนารา ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 272,980 132,450 48.52
7
โครงการการทำอาหารว่างเพื่อธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 43,100 39,400 91.42
8
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน
โครงการปกติ 250,000 109,502 43.80
9
โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงชันโรง ประจำปีงบประมาณ2562
โครงการปกติ 49,600 37,155 74.91
10
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผ้าบาติก
โครงการปกติ 79,320 51,917 65.45
11
โครงการส่งเสริมเลี้ยงวัวเชิงธุรกิจ
โครงการปกติ 116,000 0 0.00
12
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่ (area based)ของชุมชนบ้านละหา ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 422,500 244,824 57.95
13
โครงการเสริมสร้างชุมชนวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงลุโบะบือซา
โครงการปกติ 218,900 163,400 74.65
14
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแคคตัสออนไลน์
โครงการปกติ 67,000 52,138 77.82
15
โครงการอบรมหลักสูตรการทำก้อนเชื้อเพาะเห็ดแครง
โครงการปกติ 44,700 0 0.00
16
โครงการอบรมหลักสูตรการทำไข่เค็มพอกสมุนไพร
โครงการปกติ 30,700 19,875 64.74
17
โครงการอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ
โครงการปกติ 94,300 94,300 100.00
18
โครงการอบรมหลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ
โครงการปกติ 67,500 67,500 100.00
19
โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าจากไม้ไผ่
โครงการปกติ 36,800 0 0.00
20
ธุรกิจอาหารจานด่วน
โครงการปกติ 30,000 29,436 98.12
21
อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการจัดการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชันโรง ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 39,500 25,204 63.81
22
อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
โครงการปกติ 44,000 44,000 100.00
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
โครงการเตรียมความพร้อมการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและหลักสูตรบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 51,600 27,630 53.55
2
การยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระจูดแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษากลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์กระจูด จังหวัดนราธิวาส
โครงการวิจัย 80,000 80,000 100.00
3
การแกะสลักผักผลไม้เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
4
การโฆษณาด้วย Facebook ads อย่างไรให้ปัง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 0 0.00
5
การจัดดอกไม้สด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
6
การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 0 0.00
7
การทำขนมจีบ-ซาลาเปา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
8
การทำขนมอบเบเกอรี่ (ขนมเค้ก)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
9
การทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 0 0.00
10
งานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
11
ช่องทางการขายสินค้าบน Line@ อย่างไรให้โดนใจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 0 0.00
12
เทคนิคการถ่ายภาพและการใช้โปรแกรมเพื่อธุรกิจออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว
อนุปริญญา 0 0 0
3
การบัญชี
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
5
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
6
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
7
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
8
เทคโนโลยีการเกษตร
อนุปริญญา 0 0 0
9
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุปริญญา 0 0 0
10
อิสลามศึกษา
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 6,135,050 3,279,922 53.46