กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประกาศนียบัตร 120,000 118,020 98.35
2
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,854 0 0.00
3
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 51,264 87,812 171.29
4
การตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,176 34,176 100.00
5
ขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,666 17,760 100.53
6
ขนมอบเบเกอรี่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 71,040 71,040 100.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการปกติ 105,000 105,000 100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โครงการปกติ 85,200 85,200 100.00
2
โครงการฝึกงานนักศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โครงการปกติ 58,600 58,600 100.00
3
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน กิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอน
โครงการปกติ 199,400 199,400 100.00
4
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน กิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning โดยการใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์
โครงการปกติ 49,800 49,800 100.00
5
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
โครงการปกติ 45,000 45,000 100.00
6
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
7
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google apps for Education สำหรับนักศึกษา
โครงการปกติ 21,200 21,200 100.00
8
ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการปกติ 3,000 3,000 100.00
9
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการปกติ 3,000 3,000 100.00
10
พัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
โครงการปกติ 268,100 268,100 100.00
โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
PNCC OPEN HOUSE 2019 เปิดรั้ววิทยาลัยชุมชน สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการปกติ 402,650 402,619 99.99
2
ค่ายศึกษาเรียนรู้ชุมชนต้นแบบที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
โครงการปกติ 220,000 220,000 100.00
3
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการปกติ 150,000 150,000 100.00
4
โครงการค่ายเสริมสร้างผู้นำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โครงการปกติ 250,000 250,000 100.00
5
โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ 310,000 310,000 100.00
6
มหกรรมวิชาการสร้างงานสร้างอาชีพ (เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ)
โครงการปกติ 250,000 250,000 100.00
โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากก้านจาก
โครงการปกติ 83,125 83,125 100.00
2
โครงการจัดการความรู้ชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ Area – based
โครงการปกติ 801,600 370,734 46.25
3
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด
โครงการปกติ 219,700 205,759 93.65
4
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ
โครงการปกติ 195,800 182,731 93.33
5
โครงการพัฒนาการทำขันหมากมุสลิมครบวงจร
โครงการปกติ 52,000 0 0.00
6
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมพื้นบ้านจากฟลาวข้าวกล้องงอก
โครงการปกติ 114,900 109,873 95.62
7
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่เป็ด
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
8
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากกล้วย
โครงการปกติ 143,940 138,499 96.22
9
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย
โครงการปกติ 52,900 52,869 99.94
10
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่ว
โครงการปกติ 46,000 39,878 86.69
11
โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของฝากและของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว
โครงการปกติ 255,150 255,150 100.00
12
โครงการพัฒนาสูตรการทำไส้ขนมเปี๊ยะจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
โครงการปกติ 54,500 52,000 95.41
13
โครงการส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองเพื่อพัฒนาอาชีพ
โครงการปกติ 57,860 22,680 39.20
14
โครงการส่งเสริมตลาดออนไลน์ให้แก่ชุมชน
โครงการปกติ 258,375 258,375 100.00
15
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
โครงการปกติ 189,150 0 0.00
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืด ชุมชนบ้านป่าหลวง ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
โครงการวิจัย 40,000 40,000 100.00
2
โครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพสารจากสมุนไพรต่อการควบคุมมอดข้าวสาร(Sitophilus oryzae L.)ในข้าวอินทรีย์
โครงการวิจัย 40,000 40,000 100.00
3
การจัดช่อดอกไม้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,400 7,106 49.35
4
การทำโรตี-ชาชัก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
5
การทำอาหารว่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 90,000 79,655 88.51
6
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,600 12,455 57.66
7
ช่างปูนปั้นไม้เทียม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 17,945 0
8
ทักษะงานไฟฟ้าเบื้องต้นภายในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 26,839 0
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
7
อิสลามศึกษา
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 5,678,950 4,925,400 86.73