กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,170 6,000 37.11
2
การตัดเย็บเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 49,440 49,440 100.00
3
การตัดเย็บหมวกและผ้าคลุมผมมุสลิม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 49,440 49,440 100.00
4
การเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(โปรแกรมประมวลผลคำ)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,500 12,500 100.00
5
การทำน้ำพริกสำเร็จรูป
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 37,080 37,080 100.00
6
การทำอาหารขนมเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,440 25,440 100.00
7
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการกำจักศัตรูพืช
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 37,080 37,080 100.00
8
การเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,170 18,000 111.32
9
เทคนิคการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
10
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 87,500 87,500 100.00
11
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 46,800 46,800 100.00
12
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,180 18,000 111.25
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการสืบสานทำนุบำรุงอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาในชุมชนและท้องถิ่น
โครงการปกติ 32,000 32,000 100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรม
โครงการปกติ 4,000 4,000 100.00
2
โครงการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน
โครงการปกติ 1,000 1,000 100.00
3
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการจัดการศึกษา
โครงการปกติ 230,000 230,000 100.00
4
โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
5
โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
6
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 53,400 53,400 100.00
7
โครงการมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการปกติ 124,400 124,400 100.00
8
โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรม
โครงการปกติ 4,000 4,000 100.00
9
โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 48,000 48,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
โครงการปกติ 600,000 600,000 100.00
2
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล
โครงการปกติ 1,340,000 1,340,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้กินได้ (OKMD) วิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
2
การใช้ประโยชน์จากต้นสาคูพืชพื้นถิ่นภาคใต้ตอนล่าง
โครงการวิจัย 80,000 80,741 100.93
3
การขยายพันธุ์พืช
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
4
การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,000 22,000 100.00
5
การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 33,000 100.00
6
การทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
7
การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,500 16,500 84.62
8
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
9
การแปรรูปเห็ด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,200 28,550 78.87
10
การผลิตกาแฟโบราณสตูล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
11
การเพาะเห็ดนางฟ้าปลอดสารพิษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
12
การเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
13
ของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะโดยผู้พิการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
14
ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
15
ผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 49,500 0 0.00
16
ผลิตภัณฑ์เชือกร่มเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 31,600 95.76
17
อาหารขนมเพื่อให้บริการรูปแบบ catering
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 27,300 36,000 131.87
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
5
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
6
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
7
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุปริญญา 0 0 0
8
อิสลามศึกษา
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,649,600 3,590,971 98.39