กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (เกษตรอินทรีย์)
ประกาศนียบัตร 119,700 70,800 59.15
2
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนด้านเทคโนฯ)
ประกาศนียบัตร 110,100 68,850 62.53
3
การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 27,000 0
4
การทำรองเท้าหนัง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 40,950 40,950 100.00
5
การนวดแผนไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,715 46,715 236.95
6
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดยโสธร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 40,950 40,925 99.94
7
การผลิตผ้าทอมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 47,475 0
8
การมัดหมี่และย้อมผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 40,950 0 0.00
9
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 20,475 0
10
ช่างซ่อมติดตั้งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,475 45,825 223.81
11
ช่างปูกระเบื้อง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 54,000 0
12
นักการตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,475 20,475 100.00
13
ผู้ประกอบการร้านอาหารพื้นเมือง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 40,950 0
14
ผู้ประกอบการลาบยโสธร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 40,950 40,950 100.00
15
ผู้ประกอบการอาหารพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 41,535 0 0.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการสืบสานต์ประเพณีการเส็งกลองตุ้มผู้ไทเลิงนกทาด้วยแนวทางประชารัฐ
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับคนในชุมชน
1
การฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดยโสธร
โครงการปกติ 700,000 700,000 100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการ จิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
2
โครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาอาชีพ และหลักสูตรบริการวิชาการ
โครงการปกติ 25,000 25,000 100.00
3
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
4
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนยโสธร ปีการศึกษา 2560
โครงการปกติ 60,000 59,652 99.42
5
โครงการศึกษาความพึงพอใจผู้รับบริการและนายจ้างที่มีต่อวิทยาลัยชุมชนยโสธร
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
6
นิเทศติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 15,000 13,270 88.47
7
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
8
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
โครงการปกติ 167,600 167,600 100.00
9
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 และภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการปกติ 150,000 111,900 74.60
10
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใช้ชีวิต ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
โครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา
โครงการปกติ 500,000 500,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 156,000 156,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาศักยภาพแหลง่เรียนรเู้พื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การพัฒนารูปแบบสินค้าผ้าทอมือจังหวัดยโสธรเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
โครงการวิจัย 80,000 80,000 100.00
2
การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
3
การจักสานไม้ไผ่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 16,500 0
4
การทำเกษตรอินทรีย์ รุ่นที่ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
5
การทำขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
6
การทำของชำร่วย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 48,691 295.10
7
การทำชาข้าวพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 16,500 0
8
การทำน้ำพริกพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 16,500 0
9
การทำบรรจุภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
10
การทำบัญชีครัวเรือน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
11
การทำปลาส้มยโสธร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
12
การทำผลิตภัณฑ์สังฆภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 33,000 200.00
13
การทำผลิตภัณฑ์สำหรับงานฌาปณกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
14
การทำผลิตภัณฑ์สำหรับงานฌาปณกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 16,500 0
15
การทำพรมเช็ดเท้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 48,020 0
16
การทำพรมเช็ดเท้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 16,500 0
17
การทำพรมเช็ดเท้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 48,020 291.03
18
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 16,500 0
19
การทำอาหารไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 16,500 0
20
การทำอาหารพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 49,500 0 0.00
21
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
22
การแปรรูปอาหารพื้นเมือง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 0 0.00
23
การผลิตคราม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
24
การผลิตเนื้อครามและย้อมผ้า/เส้นใย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 16,500 0
25
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 16,500 0
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,017,900 3,126,043 103.58