กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การขับรถยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
2
การจัดดอกไม้สด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,075 0 0.00
3
การตัดเย็บเสื้อสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 17,490 0
4
การทำผ้าบาติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 28,800 0 0.00
5
การทำผ้ามัดย้อมโดยใช้สีธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 39,200 0
6
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 41,250 0 0.00
7
การปักครอสติลคริสตัลเพื่อทำของที่ระลึก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,750 0 0.00
8
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,075 0 0.00
9
การพัฒนาทักษะอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,500 11,900 88.15
10
ขนมและอาหารพื้นบ้านสำหรับตลาดชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 38,200 0
11
เทคนิคการพิมพ์ลายด้วยวิธีบล็อกสกรีน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 28,800 0 0.00
12
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
13
อาหารตามสั่งยอดนิยมสำหรับการประกอบอาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 17,850 0
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
จัดกระบวนการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
โครงการปกติ 90,000 90,000 100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการจัดการเรียนรู้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ 3,000 2,760 92.00
2
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ 45,000 46,154 102.56
3
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
4
โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
5
โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โครงการปกติ 70,000 70,000 100.00
6
โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
7
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
8
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ 35,000 35,000 100.00
9
จิตอาสาพัฒนาชุมชน
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
10
นิเทศติดตามการจัดการศึกษา
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
11
พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรม
โครงการปกติ 50,000 49,914 99.83
12
พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร
โครงการปกติ 20,000 19,449 97.25
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดพังงา
โครงการปกติ 47,000 47,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาและบริการด้านการท่องเที่ยว จ.พังงา
โครงการปกติ 250,200 250,199 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
การจัดตั้งศูนย์ศึกษาอาหารวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ 267,400 290,822 108.76
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพ (หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ)
โครงการปกติ 24,000 24,000 100.00
2
ศึกษาแนวคิดการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน กรณีศึกษา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
โครงการวิจัย 80,000 80,000 100.00
3
การใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
4
การตกแต่งผ้าถุงปาเต๊ะด้วยลูกปัด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 0 0.00
5
การตกแต่งผ้าฮิญาบด้วยคริสตัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 40,500 0
6
การตัดผมชาย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
7
การทำกระเป๋าแฟชั่นเย็บมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 15,979 0
8
การทำขนมเบเกอรี่โดยไม่ใช้เตาอบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,250 0 0.00
9
การทำดอกไม้จากดิน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 11,647 88.23
10
การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 0 0.00
11
การทำเหรียญโปรยทาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
12
การประดิษฐ์ดอกไม้ใบยาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,250 0 0.00
13
การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับครัวเรือน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,250 0 0.00
14
การพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับครูปฐมวัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 5,296 0
15
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าปาเต๊ะ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
16
การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 21,380 0
17
การเพ้นท์สีบนลายผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
18
การสร้างสื่อด้วยสมาร์ทโฟน(MOJO: สารคดีเพื่อชุมชน)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 3,210 0
19
การออกกำลังกายด้วยระบำพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,250 0 0.00
20
กีฬาฟุตบอลสำหรับเยาวชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 12,709 0
21
ขนมไทยสำหรับเยาวชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 12,600 0
22
ข้าวเกรียบปากหม้อ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 6,900 0
23
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
24
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 0 0.00
25
ดอกไม้ใบยาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 2,781 0
26
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
27
ลีลาศเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
28
อินโฟกราฟิกเบื้องต้น (Basic Infographics)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 5,070 0
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
5
เทคโนโลยีการเกษตร
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 1,562,550 1,468,010 93.95