กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การจัดงานพิธี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 52,034 0
2
การทำกระเป๋าและที่แขวนมาคราเม่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,280 0 0.00
3
การทำกะหรี่พัฟ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 13,500 0
4
การทำตะกร้าและที่แขวนมาคราเม่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 83,700 0
5
การทำตะกร้าและที่แขวนมาคราเม่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 82,685 459.36
6
การทำสร้อยคอ สร้อยข้อมือ และเข็มขัดมาคราเม่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 40,445 0
7
ช่างเสริมสวย(แต่งหน้า)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,720 0 0.00
8
ช่างเสริมสวย(ทำผม)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 19,864 94.59
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
สืบสานศิลปวัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญาชุมชนจังหวัดตราด
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
1
โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
โครงการปกติ 304,200 304,200 100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
: โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 40,000 43,110 107.78
2
โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
3
โครงการพัฒนาผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ และวิทยากรฝึกอบรมในด้านความรู้ สื่อการสอน ทักษะ และเจตคติในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 124,500 124,500 100.00
4
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โครงการปกติ 140,000 140,000 100.00
5
โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนตราด
โครงการปกติ 70,000 70,000 100.00
6
นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยชุมชนตราด
โครงการปกติ 27,700 24,590 88.77
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้รูปแบบกิจกรรม BBL ในการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
โครงการปกติ 124,800 124,800 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1
การศึกษาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชน บ้านหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
โครงการปกติ 166,460 147,691 88.72
2
การเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
โครงการปกติ 119,440 138,209 115.71
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน
โครงการปกติ 135,800 135,800 100.00
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การบริหารจัดการขยะแบบนวัตกรรมนำเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
โครงการวิจัย 50,000 50,000 100.00
2
การศึกษารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร
โครงการวิจัย 50,000 50,000 100.00
3
การแกะสลักผักและผลไม้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 7,007 0
4
การจัดดอกไม้สด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
5
การจัดดอกไม้แห้ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 4,699 28.48
6
การจับจีบผ้า1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
7
การทำขนมถั่วแปปประยุกต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 17,445 0
8
การทำขนมไทยพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 5,700 17.27
9
การทำคุกกี้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 17,037 103.25
10
การทำเค้ก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
11
การทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 9,510 0
12
การทำน้ำสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 9,960 30.18
13
การแปรรูปกล้วยน้ำว้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
14
การแปรรูปสับปะรด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 3,952 0
15
การแปรรูปเห็ด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
16
การเพ้นท์สี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 17,240 104.48
17
การร้อยมาลัยดอกไม้สด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
18
การร้อยลูกปัด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 5,592 0
19
การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
20
ขนมพื้นบ้านเมืองตราด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 5,258 0
21
ขนมพื้นบ้านเมืองตราด(สาคูหลากไส้)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 8,082 0
22
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการสืบค้นอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 2,400 0
23
งานใบตอง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 7,700 0
24
ซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
25
ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 10,883 65.96
26
ภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชาเพื่อการค้าขาย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 2,100 0
27
สมุนไพรในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 43,100 261.21
28
อาหารท้องถิ่นเมืองตราด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 1,782,900 1,912,793 107.29