กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,450 37,483 153.30
2
การประดิษฐ์ตุงและโคมแขวน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,530 0 0.00
3
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไม้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,450 0 0.00
4
เทคนิคการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,450 0 0.00
5
เบเกอรี่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 78,120 124,582 159.48
6
ร้านค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 28,360 0
7
อาหารไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 250,000 176,256 70.50
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” วิทยาลัยชุมชนแพร่
โครงการปกติ 16,000 16,000 100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต
โครงการปกติ 20,000 22,917 114.59
2
โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต
โครงการปกติ 6,200 0 0.00
3
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการปกติ 108,000 114,003 105.56
4
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการศึกษา
โครงการปกติ 20,000 25,325 126.63
5
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 35,000 28,151 80.43
6
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต
โครงการปกติ 20,000 15,925 79.63
7
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตร
โครงการปกติ 40,000 48,668 121.67
8
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการสำหรับผู้สอนและบุคลากร
โครงการปกติ 120,000 116,344 96.95
9
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อสารสนเทศด้วย Infographic
โครงการปกติ 50,000 46,641 93.28
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงการปกติ 124,800 124,376 99.66
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโฮมสเตย์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่
โครงการปกติ 111,500 111,476 99.98
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
การพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ไม้สัก วิทยาลัยชุมชนแพร่
โครงการปกติ 1,500,000 1,508,573 100.57
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของชุมชน
1
การพัฒนากระบวนการพิมพ์ลวดลายผ้าฝ้ายด้วยมือจากสีธรรมชาติใบสัก
โครงการวิจัย 300,000 299,936 99.98
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตำบลพระหลวง โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรม
โครงการวิจัย 80,000 79,735 99.67
2
การจัดดอกไม้สดและตกแต่งสถานที่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 16,430 91.28
3
การใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 0 0.00
4
การตัดเย็บกระเป๋าเป้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 23,920 0
5
การตัดเย็บเสื้อกิโมโน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 16,000 0
6
การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 15,995 66.65
7
การปักผ้าด้วยมือแบบพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 46,800 0
8
การแปรรูปอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,600 24,539 194.75
9
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,600 0 0.00
10
ขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,400 32,094 222.88
11
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 5,160 43.00
12
เครื่องหอมและของชำร่วย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 24,870 138.17
13
ซอพื้นเมือง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 11,980 66.56
14
เทคนิคการแต่งหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,905 105.03
15
เทคนิคการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,800 8,832 81.78
16
โปรแกรมการนำเสนองาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 0 0.00
17
โปรแกรมตารางทำการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 0 0.00
18
โปรแกรมประมวลผลคำ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 0 0.00
19
ภาษาจีนเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 13,900 77.22
20
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
21
ภาษาเมืองเหนือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 14,395 59.98
22
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 12,370 68.72
23
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 15,600 65.00
24
ศาสนพิธีกร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
25
อาหารและเครื่องดื่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,400 12,477 86.65
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การบัญชี
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
เทคโนโลยีการเกษตร
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,322,300 3,239,018 97.49