กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การกรีดยางพารา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,400 0 0.00
2
การจัดการดิน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,400 0 0.00
3
การดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 11,250 0
4
การตัดตุง ต้องลาย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,800 19,945 57.31
5
การทำอาหารและขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 64,397 0
6
การนวดไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 39,000 91,550 234.74
7
การนวดไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 103,750 0
8
การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,600 19,920 59.29
9
การประดิษฐ์ผลงานด้วยใบตอง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,400 23,705 136.24
10
การผลิตงานหัตถกรรมพื้นเมืองน่าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 26,578 0
11
การเพาะเห็ดนางฟ้าฮังการี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 96,650 137,468 142.23
12
การฟ้อนสร้างสรรค์ล้านนาน่าน ฟ้อนปั้นหม้อ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 11,250 0
13
ความรู้สู่การทอผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,400 0 0.00
14
งานมัคคุเทศก์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,800 0 0.00
15
ตีกลองล่องน่าน(กลองล่องน่านและกลองปู่จา)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,800 0 0.00
16
ผ้าทอพื้นเมือง 3 (การทอผ้าลายน้ำไหล)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,750 60,225 276.90
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
การสืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
2
การบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมหรือทำประโยชน์ชุมชน
โครงการปกติ 15,200 15,200 100.00
3
การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 54,260 49,968 92.09
4
การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โครงการปกติ 15,000 0 0.00
5
การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา
โครงการปกติ 13,800 13,800 100.00
6
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูประจำและผู้สอนพิเศษ
โครงการปกติ 93,600 93,600 100.00
7
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 36,900 36,900 100.00
8
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 30,000 28,675 95.58
9
โครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่านและแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 37,000 36,985 99.96
10
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 46,440 46,440 100.00
11
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้มูเดิ้ล โปรแกรม (Moodle Program)
โครงการปกติ 63,600 63,537 99.90
12
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
พัฒนาสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 48,000 48,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในจังหวัดน่าน
โครงการปกติ 238,250 238,250 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน
โครงการปกติ 1,600,000 1,635,680 102.23
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของชุมชน
1
การพัฒนาศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวของชุมชนในเขตพื้นทีเมืองเก่าน่าน
โครงการวิจัย 467,700 467,700 100.00
2
การพัฒนาหออัตลักษณ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน
โครงการวิจัย 448,700 448,700 100.00
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การท่องเที่ยววิถีชุมชนไทลื้อบ้านร้องแง ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โครงการวิจัย 30,000 33,104 110.35
2
โครงการวิจัย ภูมิปัญญาไทย สร้างรายได้ในชุมชน กรณีศึกษาบ้านนวราษฏร์ หมู่ที่ 5 ต.นาซาว อ.เมือง จ.น่าน
โครงการวิจัย 50,000 50,000 100.00
3
การแกะสลักผักและผลไม้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 13,175 0
4
การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,650 0 0.00
5
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,920 4,500 26.60
6
การทำดอกไม้จันทน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 20,476 0
7
การทำน้ำสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,260 2,580 25.15
8
การทำยาหม่องสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,260 29,604 288.54
9
การทำยาหม่องสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 3,420 20,095 587.57
10
การทำลูกประคบสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,260 8,006 78.03
11
การทำลูกประคบสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 3,420 8,700 254.39
12
การทำสเปรย์หอมสมุนไพรไล่ยุง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 5,320 0
13
การประดิษฐ์โคมไฟล้านนา วัฒนธรรมร่วมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนเมืองน่าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 12,610 0
14
การประดิษฐ์ตุงไชย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,840 12,424 181.64
15
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 16,064 0
16
การเพาะเห็ดโคนน้อย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 17,400 0
17
การวาดภาพสีน้ำเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 9,925 0
18
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 60,300 0 0.00
19
การแสดงพื้นเมืองน่าน(ฟ้อนล่องน่าน)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 139,650 37,895 27.14
20
การแสดงพื้นเมืองน่าน(รำวงมะเก่า)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,800 20,800 91.23
21
การแสดงพื้นเมืองน่าน(รำวงมะเก่า)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,600 10,000 21.93
22
ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งLine@
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 41,040 0 0.00
23
ทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,600 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การท่องเที่ยว
อนุปริญญา 0 0 0
2
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
อนุปริญญา 0 0 0
3
การบัญชี
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 4,138,470 4,211,151 101.76