กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 181,450 78,520 43.27
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 294,025 70,000 23.81
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 44,175 37,300 84.44
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 208,525 75,000 35.97
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 416,100 112,300 26.99
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 65,550 28,260 43.11
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 171,900 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 298,800 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 47,700 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 232,200 0 0.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 395,100 0 0.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 68,400 0 0.00
ค่าจัดการเรียนการสอน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 935,900 288,959 30.87
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 1,516,550 500,200 32.98
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 302,250 260,800 86.29
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 1,426,750 474,960 33.29
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 2,847,000 1,195,000 41.97
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 448,500 208,240 46.43
ค่าหนังสือเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 382,000 95,152 24.91
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 619,000 120,000 19.39
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 93,000 49,000 52.69
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 439,000 132,000 30.07
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 876,000 319,000 36.42
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 138,000 68,000 49.28
ค่าอุปกรณ์การเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 87,860 42,900 48.83
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 142,370 70,000 49.17
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 21,390 10,300 48.15
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 100,970 46,190 45.75
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 201,480 69,000 34.25
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 31,740 13,000 40.96
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
ประกาศนียบัตร 123,150 0 0.00
2
โครการพัฒนาหลักสูตรเพื่่อรองรับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โครงการปกติ 200,000 30,000 15.00
3
การขยายพันธ์ุพืช
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,812 42,534 186.45
4
การขับรถยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 47,964 26,880 56.04
5
การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,728 60,000 263.99
6
การทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,060 32,620 154.89
7
การผลิตเห็ดเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,060 29,210 138.70
8
การเสริมสวยทรงผมสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 42,120 22,260 52.85
9
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้ความร้อน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 28,080 0 0.00
10
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 61,800 34,310 55.52
11
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 0 0.00
12
ช่างบริการรถจักรยานยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 35,100 18,532 52.80
13
ช่างเฟอร์นิเจอร์จากถังแกลลอน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,530 0 0.00
14
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 34,180 0
15
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 17,260 0
16
บัญชีธุรกิจบริการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,380 0 0.00
17
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 28,074 0 0.00
18
สวัสดิภาพในการดำรงชีวิต
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,543 0 0.00
19
สุขภาพอนามัยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,517 0 0.00
20
อาหารเชื่อมและแช่อิ่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,232 11,920 106.13
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการปกติ 100,000 11,740 11.74
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้วยการสร้างนวัตกรรมสื่อประกอบการเรียนการสอน
โครงการปกติ 50,000 12,960 25.92
2
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
3
โครงการนิเทศการเรียนการสอน
โครงการปกติ 30,000 19,400 64.67
4
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่
โครงการปกติ 40,000 0 0.00
5
พัฒนาแนวปฏิบัติที่ีดีและการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 85,000 45,267 53.26
6
พัฒนาผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 40,000 19,940 49.85
7
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานวิชาชีพพร้อมรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
8
พัฒนาศักยภาพผู้สอนสู่ครูมืออาชีพ
โครงการปกติ 113,000 0 0.00
9
พัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปสู่มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
10
ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 4,000 0 0.00
11
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการปกติ 81,600 29,750 36.46
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 47,000 6,800 14.47
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
โครงการปกติ 142,900 20,836 14.58
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1
โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
โครงการปกติ 750,000 588,031 78.40
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้บริสุทธิโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อเสริมสร้างเกษตรปลอดสารพิษในตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
โครงการวิจัย 50,000 19,800 39.60
2
การพัฒนาต้นแบบโคมไฟนอกอาคารพลังงานแสงอาทิตย์ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านหนองแขม หมู่๕ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
โครงการวิจัย 50,000 10,000 20.00
3
การจักสานเส้นพลาสติกเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,000 43,995 199.98
4
การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
5
การแต่งหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,800 5,639 28.48
6
การถนอมอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 18,020 109.21
7
การถักเปลญวน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,065 97.36
8
การทำขนมอบเบเกอรี่(คุ้กกี้)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,550 6,789 58.78
9
การทำน้ำเต้าหู้-ปาท่องโก๋
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 0 0.00
10
การนวดมือและฝ่าเท้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,450 12,645 58.95
11
การผลิตดินผสมพร้อมปลุก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 9,720 29.45
12
ขนมไทย(ลูกคุณทองแดง)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 14,170 42.94
13
ขนมไทยในพิธีมงคล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 8,773 53.17
14
ขนมไทยใบตองห่อ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 49,500 16,840 34.02
15
ขนมไทยแห้ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 8,526 51.67
16
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 6,000 36.36
17
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 8,550 0
18
งานผูกผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 69,300 32,242 46.53
19
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้แสงสว่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 3,900 59.09
20
ช่างตัดโลหะด้วยเเก๊ส
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
21
ช่างปะยาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
22
เทคนิคการชั่ง - ตวง - วัด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,800 0 0.00
23
เทคนิคการซ่อมลำโพงและการประกอบตู้ลำโพง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
24
เทคนิคการซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 44,000 11,000 25.00
25
อาหารถนอมประเภทผักดอง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 0 0.00
26
อาหารไทยภาคกลางประเภทแกง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,550 0 0.00
27
อาหารว่างประเภททอด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 7,215 43.73
28
อาหารว่างประเภทน้ำ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
29
อาหารว่างประเภทน้ำ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
30
อาหารว่างประเภทปิ้ง-ย่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
หลักสูตร ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
1
การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
3
เทคนิคเครื่องกล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
4
เทคนิคโลหะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
5
ไฟฟ้ากำลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
6
อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 15,975,185 5,798,399 36.30