กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการบริโภค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 32,625 0 0.00
2
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,550 0 0.00
3
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,400 0 0.00
4
การทำบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,378 0 0.00
5
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 63,000 0 0.00
6
การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,200 0 0.00
7
การประกอบอาหารคาวหวานเพื่ออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,080 0 0.00
8
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 31,500 0 0.00
9
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบตองและผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,200 0 0.00
10
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,992 25,992 100.00
11
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
12
การพัฒนาเว็บไซด์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาเว็บแบบสำเร็จรูป
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,900 0 0.00
13
การเสริมสวยทรงผมสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 37,800 0 0.00
14
การอบรมผู้นำศาสนพิธี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,575 0 0.00
15
การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกงจากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,100 0 0.00
16
งานซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 31,500 0 0.00
17
เบเกอรี่และขนมอบเพื่ออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,200 0 0.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น)
โครงการปกติ 90,000 0 0.00
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับคนในชุมชน
1
โครงการพัฒนารูปแบบการประกอบอาชีพสำหรับคนในชุมชนผู้มีรายได้น้อยจังหวัดมุกดาหาร (อาชีพชุมชนยุค 4.0)
โครงการปกติ 700,000 62,100 8.87
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการประเมินผลลัพธ์ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
2
โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาตามคุณธรรม อัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โครงการปกติ 53,400 0 0.00
3
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โครงการปกติ 138,500 70,000 50.54
4
โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โครงการปกติ 265,000 57,592 21.73
5
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
6
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
โครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1
โครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร (ชุมชนท่องเที่ยวยุค 4.0)
โครงการปกติ 500,000 33,200 6.64
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดมุกดาหาร
โครงการปกติ 124,800 0 0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดศาสตร์พระราชา
โครงการปกติ 200,000 30,670 15.34
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การจัดการความรู้การใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น กรณีศึกษา ชุมชนบ้านบุ่ง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
โครงการวิจัย 40,000 0 0.00
2
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่า : กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาโป อ.เมือง จ. มุกดาหาร
โครงการวิจัย 40,000 0 0.00
3
การจัดทำบัญชีชุมชนเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 0 0.00
4
การถักเปลจากเศษผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 0 0.00
5
การบริหารจัดการหมู่บ้านโฮมสเตย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,800 0 0.00
6
การแปรรูปสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 0 0.00
7
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองอนุรักษ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
8
ขนมไทยใบตอง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
9
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
10
เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
11
นักการตลาดชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 0 0.00
12
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 27,000 0 0.00
13
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
14
หมอพราหมณ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 0 0.00
15
อาหารว่างประเภทน้ำ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
16
อาหารว่างประเภทนึ่ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
อนุปริญญา 0 0 0
3
การบัญชี
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
5
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
6
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,957,300 309,554 10.47