กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 69,000 45,335 65.70
2
หลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,960 0 0.00
3
หลักสูตรการประดิษฐ์ของชำร่วยในงานพิธีการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,120 0 0.00
4
หลักสูตรการประยุกต์ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,160 0 0.00
5
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 50,400 61,189 121.41
6
หลักสูตรการสานเส้นพลาสติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,120 20,167 133.38
7
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,240 37,285 102.88
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
โครงการปกติ 12,000 0 0.00
2
อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นถิ่นจังหวัดยะลา
โครงการปกติ 90,000 83,945 93.27
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การศึกษาความต้องการของชุมชนในการเข้ารับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
2
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (สถานประกอบการ) วิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ 15,000 0 0.00
3
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
4
โครงการพัฒนาวิทยากรและติดตามผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
5
โครงการศึกษาแนวโน้มสภาพปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาระดับอนุปริญญา
โครงการปกติ 6,700 0 0.00
6
โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาอนุปริญญามีจิตอาสา เพื่อพัฒนาบ้านเรา
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
7
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปี 2562
โครงการปกติ 40,000 0 0.00
8
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรงงาน
โครงการปกติ 35,000 3,400 9.71
9
โครงการอบรมระบบบริการการศึกษาฯเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โครงการปกติ 35,000 0 0.00
10
โครงการอบรมและติดตามระบบภาวะการมีงานทำผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
11
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการปกติ 54,500 68,690 126.04
12
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ 30,000 40,084 133.61
13
เปิดโลกทัศน์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาสู่การเรียนรู้คู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์
โครงการปกติ 50,000 12,000 24.00
14
พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ 70,000 0 0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 47,000 0 0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์อาสาเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
โครงการปกติ 142,900 0 0.00
โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษาและผู้นำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจของจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการปกติ 250,000 140,000 56.00
2
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษา และภาคีเครือข่าย
โครงการปกติ 250,000 0 0.00
3
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
โครงการปกติ 250,000 0 0.00
4
เบิกฟ้าวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 13
โครงการปกติ 432,650 422,650 97.69
5
มหกรรมวิชาการ 7 จังหวัดภาคใต้
โครงการปกติ 400,000 247,741 61.94
โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการปกติ 1,575,000 380,240 24.14
2
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area-based) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
โครงการปกติ 1,000,000 274,424 27.44
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
ศึกษาระยะเวลาการฉีดน้ำเชื้อสดต่ออัตราการผสมติดและการฟักออกของไข่ ไก่สายพันธุ์เบตง
โครงการวิจัย 80,000 0 0.00
2
การตัดเย็บผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมตามสมัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 44,000 0 0.00
3
การออกแบบทรงผมและบริหารร้านตัดผม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,000 0 0.00
4
การออกแบบเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,000 19,590 89.05
5
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 44,000 25,800 58.64
6
หลักสูตรการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
7
หลักสูตรการตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,000 0 0.00
8
หลักสูตรการผลิตอาหารสัตว์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,000 0 0.00
9
หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,000 0 0.00
10
หลักสูตรคอมพิวเตอร์โปรแกรม Photoshop
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,000 5,222 23.74
11
หลักสูตรผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 21,396 64.84
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
เทคโนโลยีการเกษตร
อนุปริญญา 0 0 0
7
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุปริญญา 0 0 0
8
อิสลามศึกษา
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 5,536,750 1,909,158 34.48