กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,125 18,000 94.12
2
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 47,250 0 0.00
3
ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 85,625 0 0.00
4
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 18,000 0
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
กิจกรรมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 16,000 1,225 7.66
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 6
โครงการปกติ 40,050 0 0.00
2
การจัดหาทรัพยากรห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โครงการปกติ 15,000 12,540 83.60
3
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โครงการปกติ 46,325 46,325 100.00
4
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
โครงการปกติ 25,000 0 0.00
5
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
6
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 44,925 15,164 33.75
7
โครงการพัฒนาศัยกภาพและคุณภาพชีวิตบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
8
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาการศึกษาปฐมวัย
โครงการปกติ 87,300 0 0.00
9
นิเทศเเละติดตามผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โครงการปกติ 8,000 0 0.00
10
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)กลาง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โครงการปกติ 47,000 0 0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1
โครงการจัดการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สายน้ำแห่งความซื่อสัตย์เมืองสาครบุรี
โครงการปกติ 297,800 101,358 34.04
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านอุตสาหกรรมเซรามิคแบบครบวงจรของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โครงการปกติ 200,000 50,000 25.00
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ และบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
โครงการปกติ 111,150 15,540 13.98
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรีผลาของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านคลองใหญ่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการวิจัย 30,000 0 0.00
3
การสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาอาชีพการทำสไบมอญ จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการวิจัย 30,000 0 0.00
4
โครงการใช้อัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาในการพัฒนาอาชีพการต่อเรือประมงจำลองบางหญ้าแพรกอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการวิจัย 30,000 17,810 59.37
5
พลวัตนาเกลือสมุทร ปีที่ 3 กรณีศึกษา เส้นทางการพัฒนาเกลือทะเลสู่เส้นทางเกลือเสริมไอโอดีน
โครงการวิจัย 30,000 0 0.00
6
การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
7
การทำขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,150 9,900 54.55
8
การทำขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 9,900 0
9
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 5,400 0
10
การสร้างหน้าเพจบนสื่อสังคมออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 0 0.00
11
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า) ระดับ ๑
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 9,000 13.64
12
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า) ระดับ ๒
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 9,000 13.64
13
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 9,000 0
14
วีดิโอเพื่อการตลาดออนไลน์ด้วยโทรศัพท์มือถือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,600 6,400 36.36
15
หลักสูตรการพับ ริบบิ้น ธนบัตร และผ้าเช็ดหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 5,400 0
16
อาหารว่างไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 1,556,000 359,962 23.13